1. pl
  2. en

Kodeks postepowania w Granqvists Manufacturing określa standardy uczciwych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, jak również odpowiedzialność za środowisko w całym łańcuchu logistycznym.

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Postępowania.

Granqvists Manufacturing dąży do ciągłego doskonalenia, wykorzystując w drodze do zrównoważonego rozwoju najlepsze praktyki w zakresie poszanowania i etycznego traktowania pracowników. Promowane są zrównoważone warunki, w których pracownicy zarabiają godziwe wynagrodzenie w bezpiecznych miejscach pracy.

 

Zrozumienie i przestrzeganie odpowiedzialności społecznej

Dla Granqvists Manufacturing istotne jest przestrzeganie Kodeksu Postępowania przez Zarząd, pracowników jak również przez podwykonawców, dostawców i dystrybutorów, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży produktów i usług. Każdy z podmiotów bierze odpowiedzialność za swoje czyny oraz powinien działać zgodnie z prawem, etycznie i uczciwie we wszystkich kwestiach. 

Kodeks postępowania określający podstawowe wymagania dla Granqvists Manufacturing wiąże się z zaufaniem, szacunkiem i współpracą.

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych i prawnych.

Każdy pracownik Granqvists Manufacturing jest odpowiedzialny za zrozumienie i postępowanie zgodnie ze wskazówkami, które są określone w niniejszym dokumencie.

 

Wymogi prawne

Granqvists Manufacturing działa w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, zasadami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym prowadzi działalność.

Zarząd podejmuje decyzje o prowadzeniu działalności biorąc pod uwagę istniejące zasady i przepisy dotyczące międzynarodowych praw człowieka w danym kraju.

 

Społeczna odpowiedzialność

Pracownicy przedsiębiorstwa powinni zawsze być dobrymi obywatelami. Granqvists Manufacturing działa zgodnie z konwencją ILO MAC nr. 138, która mówi, że każda osoba poniżej 15 roku życia jest dzieckiem, a zgodnie z konwencją ONZ o prawach dziecka, osoby w wieku do lat 18 powinny być chronione przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna, szkodliwa dla zdrowia i rozwoju lub kolidować z edukacją. Zgodnie z konwencją nr 105, Granqvists Manufacturing podejmuje należne środki w celu zapobiegania pracy przymusowej oraz pracy niewolniczej.

Żaden pracownik nie może podlegać jakiejkolwiek dyskryminacji w aspekcie stosunku pracy, rekrutacji, wynagrodzenia, innych świadczeń, przydziałów pracy, dostępu do szkoleń, awansu, dyscypliny, zwolnienia lub przejścia na emeryturę, ze względu na rasę, wyznanie, kolor skóry, płeć, ciążę, poród, wiek, pochodzenie narodowe, orientację seksualną, identyfikacje płci, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, stan zdrowia, choroby, cechy genetyczne, stan cywilny, sytuację społeczno-ekonomiczną, poglądy polityczne, przynależność do związków zawodowych, grupy etnicznej.

Każdy pracownik powinien być traktowany z szacunkiem i godnością.

Żaden z pracowników nie będzie podlegał fizycznemu, seksualnemu, psychologicznemu lub słownemu molestowaniu, karom pieniężnym lub zawstydzającym czynom dyscyplinarnym.

Decyzje dotyczące zatrudnienia muszą być podejmowane w oparciu o zasadę równych szans w zatrudnieniu. W krajach, w których prawa dla związków zawodowych są ograniczone, firma powinna zapewnić sprawiedliwy proces ustalania warunków płac.

 

Środowisko naturalne

Granqvists Manufacturing w swoich działaniach dotyczących środowiska działa długofalowo: monitoruje zużycie energii i zasobów naturalnych, emisję CO2 oraz usuwanie odpadów. Firma podejmuje aktywne działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Wszystkie działania oparte są na połączeniu tego co jest technicznie wykonalne, uzasadnione ekonomicznie i dobre ekologicznie. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie pozytywnego środowiska pracy oraz zmniejszenie emisji i odpadów. Inwestycje są przemyślane posiadające pozytywny wpływ zarówno dla środowiska wewnętrznego jak i zewnętrznego. Przy opracowywaniu nowych produktów i nowych metod produkcji aspekty środowiskowe są zawsze brane pod uwagę. Otoczenie Granqvists Manufacturing z najwyższą troską dba o poszanowanie aspektów środowiskowych w celu wspierania oraz ochrony flory i fauny.

 

Działanie etyczne

Korupcja pogłębia ubóstwo społeczeństwa, podważa demokrację i ochronę praw człowieka, zniechęca do inwestycji, utrudnia dobre zarządzanie i obniża zaufanie do instytucji państwowych i gospodarki rynkowej. Uczciwość, rzetelność i fair play są ważnymi aktywami firmy. Granqvists Manufacturing dba, aby działalność opierała się na uczciwości, lojalności oraz braku korupcji.  Kwestie działań etycznych są otwarcie omawiane z pracownikami. Pracownicy powinni zawsze informować swojego przełożonego o otrzymanych lub oferowanych prezentach lub korzyściach. Stanowisko GM w kwestii otrzymania lub dawania jakiejkolwiek korzyści w związku z prowadzoną działalnością jest postępowaniem nieuczciwym.  

 

Wdrożenie i działanie

Zarząd Granqvists Manufacturing jest odpowiedzialny za poinformowanie o funkcjonowaniu Kodeksu Postępowania. Firma dba o to, aby był on zrozumiany przez wszystkich pracowników, a w przypadku wątpliwości wyjaśnia je w jasny i klarowny sposób. W sytuacji złamania zasad Kodeksu Postępowania zostają podjęte działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i zapewnienia, aby nie powtórzyły się w przyszłości. Pracownicy powinni poszukiwać nowych rozwiązań, a w sytuacji niewłaściwych zachowań zawsze informować o tym fakcie przełożonych. Zarząd zobowiązany jest do współpracy i przejrzystego przepływu informacji w sprawach związanych z Kodeksem Postępowania ze swoimi pracownikami oraz podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami, którzy biorą udział w produkcji i/lub sprzedaży produktów i usług. Informacja o Kodeksie powinna być częścią szkolenia wstępnego nowych pracowników. Niniejszy kodeks powinien być udostępniony, tak aby każdy pracownik mógł się z nim zapoznać. Granqvists Manufacturing powinien go również stosować w umowach z podwykonawcami, dostawcami i dystrybutorami oraz zapewnić możliwość weryfikacji i zaudytowania bez uprzedzenia, czy Kodeks Postępowania jest wdrożony w życie.

 

General Director

Lasse Granqvist

GRANQVISTS MANUFACTURING 

 Przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie

Przydatne informacje

Jeśli potrzebujesz informacji na temat naszych wyrobów odwiedź zakładkę "Produkty". Jeśli chcesz nas odwiedzić lub złożyć zapytanie w sprawie możliwości podjęcia pracy zajrzyj do działu "Kontakt" i skontaktuj się z odpowiednią osobą. Naszą lokalizację znajdziesz na mapce.

Dostarczamy specjalistycznych rękawic dla służb mundurowych: straż pożarna, policja, wojsko, w tym wojsko NATO. Dbamy o to, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Starannie wybieramy najlepsze materiały, które zapewnią maksymalną ochronę, komfort, trwałość oraz najwyższe bezpieczeństwo.

W kilku słowach o tym co robimy

Wykonanie strony:

Media Społecznościowe