UWAGA: w dniach 15.07.2024 do 02.08.2024 jesteśmy na urlopie

 1. pl
 2. en

Informacje ogólne

1. Podstawowe pojęcia:

               a) „dane osobowe” – wszystkie informacje, które przetwarzamy podczas procesu rekrutacji,

               b) przetwarzanie” – wszystkie działania jakie wykonywane są na przekazanych danych osobowych

2. Administratorem danych osobowych jest Granqvists Manufacturing Sp. z o.o.    z siedzibą w Blękwit 61, 77-400 Złotów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, KRS 000222843, NIP 767 000 00 52, REGON

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

1. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane zależy od informacji jakie zostaną nam przekazane w przesłanej aplikacji, która obejmuje treść dokumentów, informacje o sposobie ich złożenia, a także informacji udostępnionych podczas postępowania rekrutacyjnego.

2. Nie wymagamy umieszczania innego zakresu danych osobowych, niż wynika to z art.221 § 1 Kodeksu pracy tj.

 1.      a)  imię i nazwisko,
 2.      b) datę urodzenia,
 3.      c) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 4.      d) wykształcenie,
 5.      e) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 6.       f) dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania (mające znaczenie dla rekrutacji), 
 7.       g) inne dane, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

3. Podanie innych danych nie będzie warunkowało udziału w procesie rekrutacyjnym. Wszystkie dane podawane są dobrowolnie, jednak brak wyrażenia zgody, która pozwala na ocenę kandydatury lub kontakt będzie oznaczał brak możliwości efektywnego udziału w procesie rekrutacyjnym.

4. Dane osobowe pozyskane na potrzeby procesu rekrutacyjnego przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. W każdym przypadku celem przetwarzania danych jest:

 1. a) ocena kandydatury pod kątem wymagań na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, w ramach, którego zostało przesłane zgłoszenie aplikacyjne lub w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podobne stanowiska,
 2. b) złożenie oferty współpracy i zawarcie umowy, w przypadku spełniania wymagań stawianych na danym stanowisku,
 3. c) wykazanie zgodności postępowania rekrutacyjnego z przepisami prawa.

6. W każdym momencie można wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego już dokonano na jej podstawie.

 

Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane pozyskane na potrzeby przeprowadzenia pojedynczych rekrutacji, na konkretne stanowisko pracy są przetwarzane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, czyli do zawarcia z wybranym kandydatem umowy. Okres ten pozwala na zrealizowanie okresu próbnego i potwierdzenie, że dane stanowisko zostało faktycznie zajęte.

2. Dane przetwarzane na podstawie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach (w tym rekrutacje prowadzone w sposób ciągły). Dane przetwarzane są do momentu cofnięcia wyrażonej zgody lub do momentu zrealizowania celu (zatrudnienie), jednak nie dłużej niż przez 2 lata od jej udzielenia.

3. Powyższe okresy mogą ulec odpowiedniemu, niezbędnemu wydłużeniu, w przypadku ewentualnych roszczeń i postępowań sądowych, o czas trwania tych postępowań oraz ich rozliczenia, a także jeśli przepisy prawa w określonych wypadkach zobowiązują nas do dłuższego ich przetwarzania.

 

Dostęp do danych osobowych

1. Dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Granqvists Manufacturing Sp. z o.o. w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

2. Granqvists Manufacturing Sp. z o.o. może zostać zobowiązany, jeśli istnieje ku temu podstawa prawna, do udzielenia określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postepowań.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

1. Wszystkie żądania odnośnie realizowania praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres rodo@granqvists.pl. Zalecamy, aby posługiwać się tym samym adresem e-mail, który został podany do kontaktu podczas składania aplikacji rekrutacyjnej. W tytule e-mail zalecamy wpisać „żądanie RODO”, a w treści określić, z którego prawa chcemy skorzystać.

2. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:

      a) dostęp do danych osobowych – można zwrócić się, aby uzyskać informację o tym:

           -  czy przetwarzamy dane osobowe,

           - w jakim celu przetwarzane są dane osobowe,

           - jakie kategorie danych są przetwarzane,

           - jaki jest planowany okres ich przechowywania,

           - źródło pozyskania danych osobowych – jeśli zostały pozyskane w inny sposób niż przez złożenie aplikacji.

       b) wgląd w przetwarzane dane osobowe (kopia danych),

       c) sprostowanie danych – jeśli dane osobowe są lub będą nieprawidłowe lub niekompletne, istnieje możliwość ich zaktualizowania,

       d) odwołanie zgody, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem,

   e) usunięcie danych – prawo do bycia zapomnianym, można z niego skorzystać, gdy dane są nadal przetwarzane, a w szczególności w przypadkach:

         - brak dalszej niezbędności przetwarzania danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób są przetwarzane,

         - cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy jednocześnie nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania,

        -wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przewarzania,

         - wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych,

         - przetwarzanie danych niezgodnie z prawem,

         - usunięcie danych wynika z przepisów prawa.

3. Ograniczenie przetwarzania – żądanie ograniczenia do przechowywania informacji w sytuacjach:

      a)kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowości tych danych,

      b) przetwarzania danych osobowych, które jest niezgodne z prawem, lecz zamiast usunięcia można żądać ograniczenia,

    c) nie przetwarzania danych osobowych przez Granqvists Manufacturing Sp. z o.o, jednak są one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

      d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

4. Przenoszenie danych – prawo do otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:

      a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,

      b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

5. Sprzeciw – istnieje możliwość, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy, w szczególności gdy:

     a) przetwarzanie danych oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie,

      b) przetwarzanie danych osobowych jest wykorzystywane do celów badań naukowych, historycznych lub do celów statystycznych.

6. Skarga do organu nadzorczego – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przydatne informacje

Jeśli potrzebujesz informacji na temat naszych wyrobów odwiedź zakładkę "Produkty". Jeśli chcesz nas odwiedzić lub złożyć zapytanie w sprawie możliwości podjęcia pracy zajrzyj do działu "Kontakt" i skontaktuj się z odpowiednią osobą. Naszą lokalizację znajdziesz na mapce.

Dostarczamy specjalistycznych rękawic dla służb mundurowych: straż pożarna, policja, wojsko, w tym wojsko NATO. Dbamy o to, aby nasze produkty były jak najwyższej jakości. Starannie wybieramy najlepsze materiały, które zapewnią maksymalną ochronę, komfort, trwałość oraz najwyższe bezpieczeństwo.

W kilku słowach o tym co robimy

Wykonanie strony:

Media Społecznościowe